VV:n säännöt

Viipurin Voimailijat r.y.

SÄÄNNÖT

1 §

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Viipurin Voimailijat ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 6 p:nä huhtikuuta 1916 ja on sen tarkoituksena:

1) edistää ja kehittää painia, sekä muitakin ruumiillista kuntoa kasvattavia ja kehittäviä voimailumuotoja.

2) työskennellä rehdin ja terveen voimailu- ja toverihengen kasvattamiseksi seuran jäseniin.

3) toimintansa tukemiseksi järjestää kilpailuja, juhlia ja näytöksiä, sekä muillakin luvallisilla keinoilla hankkia varoja menojensa peittämiseksi.

2 §

Yhdistyksen jäsenet  ja toimintatapa

1) Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen johtokunnan hyväksymä puhdasmaineinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, sekä maksaa säädetyn sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksun. Hyväksytyllä jäsenellä on heti äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta yhdistyksen toimihenkilöksi voidaan hänet valita vasta oltuaan kuusi kuukautta yhdistyksen jäsenenä.

2) Paitsi aktiivijäseniä, joihin lasketaan painijat y.m. voimailun harjoittajat sekä toimihenkilöt, kuuluu yhdistykseen ikuisia kannattajajäseniä, jotka maksavat vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun. Yhdistyksen jäsen, joka on 15 vuotta yhtäjaksoisesti suorittanut jäsenmaksunsa, merkitään yhdistyksen ikuiseksi jäseneksi. Aktiivijäsen, joka on edustanut seuraa kilpailuissa tai ollut johtokunnassa vähintään vähintään kolme vuotta ja on 10 vuotta yhtäjaksoisesti suorittanut jäsenmaksunsa, merkitään yhdistyksen ikuiseksi jäseneksi. Kunniajäsenekseen voi yhdistys yleisessä kokouksessa kutsua henkilöitä, jotka ansiokkaasti ovat edistäneet sen toimintaa, taikka yleensä voimailuaatetta.

3) Yhdistyksen jäsenyydestä voi johtokunta erottaa henkilön, joka:

a) yhdistyksen kokouksissa, juhlissa, kilpailuissa, harjoituksissa, tahi muissa julkisissa tilaisuuksissa esiintyy sopimattomasti ja vastoin hyviä tapoja, eikä noudata yhdistyksen johtokunnan valitsemien toimitsijoiden asiallisia ohjeita ja määräyksiä.

b) ei noudata yhdistyksen sääntöjä, eikä alistu niihin päätöksiin, joita yhdistys, tahi yhdistyksen johtokunta tekee.

c) laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen vuosikokouksen määräämän ajan kuluessa.

d) lainvoittaneella tuomioistuimen päätöksellä on tuomittu rangaistukseen, josta seuraa kansalaisluottamuksen menettäminen. Eroitetulla jäsenellä on oikeus vedota johtokunnan päätöksestä yleiseen kokoukseen, jos hän vähintään viidentoista (15) yhdistyksen jäsenen kannattamana ja allekirjoittamalla kirjelmällä siitä johtokunnalle ilmoittaa. Yhdistyksen jäsenyydestä eroitetulla henkilöllä ei ole oikeutta kantaa yhdistyksen jäsen- eikä kilpailumerkkiä. Seuran jäsen ei saa seuran merkkiä luovuttaa ilman johtokunnan lupaa yhdistyksen ulkopuolella olevalle henkilölle.

4) Kilpailutoiminnassa noudattaa yhdistys Suomen Painiliiton voimassa olevia kilpailusääntöjä.

5) Yhdistyksen jäsenillä ei ole oikeutta kilpailuissa edustaa toista, yhdistyksen harjoittamalla voimailualalla toimivaa yhdistystä, eikä osallistua mihinkään yleisiin kilpailuihin ilman yhdistyksen johtokunnan kautta ja nimessä tapahtunutta osallistumisilmoitusta.

6) Kutsu yhdistyksen vuosi- ja yleisiin kokouksiin tapahtuu johtokunnan toimesta, vähintäin kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, yhdessä paikkakunnalla eniten leviävässä suomenkielisessä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella, sekä seuran huoneistolla julkipannulla ilmoituksella. Muutkin yhdistyksen jäsenille annettavat ilmoitukset toimitetaan samalla tavalla.

7) Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3 §

Yhdistyksen hallinto 

Viipurin Voimailijat r.y. Sääntömuutos merkitty yhdistysrekisteriin 15.7.1999

1) Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon paitsi vuosikokouksessa valittua puheenjohtajaa, kuuluu 5 vakinaista ja 2 varajäsentä. Johtokunnan toimikausi on vuosi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, eri osastojen puheenjohtajat, rahastonhoitajan, sihteerin, tahi tarpeen vaatiessa taloudenhoitajan, joka viimeksi mainittu voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Ulkopuolelta johtokunnan valitulla taloudenhoitajalla on puhevalta johtokunnan kokouksissa, mutta ei äänestysoikeutta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tahi varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kolme sen jäsentä on saapuvilla. Johtokunnan varajäsenillä on puhevalta kaikissa johtokunnan kokouksissa, mutta äänestysvalta ainoastaan vakituisen jäsenen ollessa esteellinen.

2) Johtokunnan tehtävät ovat:

a) huoltaa yhdistyksen juoksevat asiat ja itsenäisesti päättää kaikista niistä asioista, joiden ratkaisuun ei tarvitse yleisen kokouksen päätöstä.

b) valmistaa ja esittää asiat yleiselle kokoukselle, huolehtia kokouksissa tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta, sekä valvoa, että yhdistyksen virkailijat toimittavat heille kuuluvat tehtävät.

c) valvoa ja huolehtia yhdistyksen mahdollisesti omistamasta kiinteistöstä, seurahuoneistosta ja kaikista varoista, sekä kaikin sopivaksi katsominsa keinoin yhdistyksen varoja kartuttaa.

d) laatia ja esittää vuosikokoukselle seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma.

e) julistaa haettavaksi ja täyttää ne seuran eri osastojen johtajien ja valmentajien toimet, jota varten vuosikokous on määrärahan osoittanut, sekä laatia heille ohje- ja toimintasääntö, kuin myös valitsee tarpeen vaatiman järjestysvaliokunnan ja laatii tälle ohjesäännön.

f) valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten etuja ja oikeuksia kaikissa yhdistyksen toiminta-alaa koskevissa asioissa sekä kasvattaa ja kehittää yhdistyksessä ja sen jäsenissä hyvää toveri- ja voimailuhenkeä.

g) järjestää jäsentenvälisiä-, alokas-, koululais-, kansallisia- ja kansainvälisiä kilpailuja, juhlia ja iltamia, sekä huolehtia yhdistyksen edustuksesta.

3) Johtokunnan virkailijain tehtävät ovat:

a) puheenjohtaja valvoo ylinnä yhdistyksen etuja, johtaa puhetta yleisissä ja johtokunnan kokouksissa, sekä seuraa, että yhdistyksen virkailijat ja toimitsijat huolehtivat tehtävistään.

b) puheenjohtajan ollessa estettynä huolehtii varapuheenjohtaja hänen tehtävistään ja on aina puheenjohtajan apuna.

c) rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen rahavarat, huolehtii maksujen kantamisesta ja suorittamisesta, sekä pitää niistä selvää tilikirjaa ja antaa johtokunnalle kuukausittain otteen tiliasemasta.

d) taloudenhoitaja, joka samalla on seuran sihteeri, valmistelee johtokunnassa käsiteltävät asiat, sikäli kun niitä ei erikoisesti ole annettu muiden johtokunnan jäsenten valmisteltavaksi, laatii yhdistyksen ja johtokunnan pöytäkirjat, sekä yhdistyksen vuosikertomuksen ja toimituskirjat, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, pitää yhdistyksen jäsenistä johtokunnan hyväksymää jäsenluetteloa, merkiten siihen johtokunnan hyväksymät uudet jäsenet ja antaen heille jäsenkirjan, kantaa sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksut, hoitaa yhdistyksen arkistoa ja kalustoa, laatien vuosittain kalustoinventaarion, tiedottaa yhdistyksen ja johtokunnan kokoukset, selostaa sanomalehdissä  yhdistyksen toimintaa ja kilpailuja, sekä hoitaa taloutta koskevat, juoksevat ja johtokunnan hänelle määräämät tehtävät, ollen yhdistyksen jäsenten tavattavissa yhdistyksen huoneistolla johtokunnan määräämänä aikana.

4 §

Yhdistyksen nimen kirjoitus, jäsenmaksut ja varat:

1) Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, tahi hänen estettynä ollen, varapuheenjohtaja, raha-asioissa rahastonhoitajan ja muissa asioissa sihteerin kanssa.

2) Sisäänkirjoitusmaksu ja aktiivi- sekä kannattajajäsenten maksujen suuruus ja maksuaika päätetään vuosittain vuosikokouksessa.

3) Yhdistyksen varat käsittävät kaksi eri rahastoa:

a) Kantarahasto: Kantarahaston suuruuden päättää vuosikokous yhdistyksen varojen perusteella, siirtäen vuosittain mahdollisesta vuosivoitosta sopivaksi katsomansa summan tämän rahaston kartuttamiseksi ja säilytetään rahaston varat vakavaraisen pankin korkeinta korkoa kasvavalla säästötilillä. Kantarahaston varoja voidaan käyttää ainoastaan vuosikokouksen päätöksellä.

b) Käyttörahasto: Käyttörahaston käsittävät käteiskassa, sekä sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksuista, iltamista, kilpailuista, lahjoituksista y.m. satunnaisista tuloista kertyneet varat, ollen johtokunnalla oikeus käyttää kassan varoja yhdistyksen menojen peittämiseen.

4) Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne tammikuun 10 päivään mennessä jätettävä tilientarkastajille, joiden on ne ennen 15 päivää tammikuuta palautettava ja annettava niistä lausuntonsa.

5 §

Yhdistyksen kokoukset  ja niissä käsiteltävät asiat.

1) Yhdistyksen vuosikokous pidetään johtokunnan määräämänä aikana tammikuussa ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

a) Kokouksen avaus

b) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä sihteeri, jos taloudenhoitaja on johtokunnan jäsen.

c) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

d) Luetaan yhdistyksen ja sen eri osastojen vuosikertomukset.

e) Esitetään edellisen vuoden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta.

f) Esitetään johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio, sekä toimintasuunnitelma tulevaa toimintakautta varten.

g) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, sekä johtokuntaan viisi (5) jäsentä, sekä kaksi varajäsentä.

h) Päätetään aktiivi- ja ikuisten kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta, sekä ajasta, milloin ne ovat suoritettavat.

i) Valitaan kaksi tilientarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

j) Keskustellaan ja päätetään muista mahdollisista, kirjallisesti  johtokunnalle esitetyistä asioista. Yhdistyksen puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Puutteelliset ja epäselvät äänestysliput hyljätään.

2) Yleiseen kokoukseen kokoontuu yhdistys johtokunnan kutsusta, johtokunnan katsoessa asioiden hoidon sitä vaativan, tahi, jos vähintään kaksikymmentäviisi (25) seuran jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä sitä kirjallisesti johtokunnalta anoo ja käsitellään näissä kokouksissa seuraavat asiat:

a) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

b) Esitetään johtokunnan yleisen kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi haluamat asiat.

c) Esitetään muut yleisen kokouksen käsiteltäväksi halutut johtokunnalle esitetyt asiat ja johtokunnan lausunto niistä. Yleisessä kokouksessa, joka pidetään yhdistyksen jäsenten tekemästä anomuksesta, tulee kirjelmän allekirjoittajista viisitoista (15) olla kokouksessa saapuvilla.

6 §

Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen lakkauttaminen.

1) Ehdotuksia näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen yleisessä kokouksessa, joka pidetään vähintäin kaksi viikkoa ennen vuosikokousta ja on sitä tarkoittavat ehdotukset tehtävä kirjallisesti johtokunnalle ennen joulukuun 15 päivää, ja tulee johtokunnan esittää ne lausuntonsa kera yleiselle kokoukselle, jossa tehdyt, muutoksia koskevat päätökset ilman keskustelua hyväksytään, tahi hyljätään vuosikokouksessa, ja vaativat muutosehdotukset, tullakseen hyväksytyiksi, 3/4 osa äänten enemmistön  kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista äänistä.

2) Ehdotukset yhdistyksen lakkauttamisesta  on tehtävä samalla tavalla kuin ehdotukset sääntöjen muuttamisesta ja voidaan päätös yhdistyksen lakkauttamisesta tehdä  ainoastaan kahdessa perättäisessä yhdistyksen vuosikokouksessa ja vaatiin päätös lakkauttamisesta kummassakin kokouksessa 9/10-osa äänten enemmistön kokoukseen osallistuvien, äänioikeutettujen jäsenten äänistä.

Jos yhdistys lakkauttaa toimintansa, luovutetaan yhdistyksen mahdolliset varat viimeisessä kokouksessa Suomen Painiliitolle.

Nämä säännöt on hyväksytty Viipurin Voimailijain vuosikokouksessa tammikuun 24 p:nä 1937.